MESNASAGA VEL OG VEGLAG

Hva skjer

Stopp på Mesna kraftverk og mer vann i Mesnaelva

Mottok denne beskjeden fra Ragnhild Abrante den 26.09.2023:
Hei,
Det har kommet mye nedbør de siste par månedene og tilsiget er stort. Magasinene er fulle de fleste steder. Bare til info., sendte jeg denne meldingen til avisen GD og Lillehammer kommune i går. Jeg er på tjenestereise i et par dager, men jeg skal sjekke forholdene når jeg er tilbake.
Produksjonen i Mesna kraftverk blir stoppet fra torsdag 28. september til og med 27. oktober i forbindelse med vedlikeholdsarbeid i anlegget. Det fører til mer vann i Mesnaelva i denne perioden. Hafslund Eco oppfordrer derfor alle som ferdes langs elva til å holde god avstand ved stor vannføring.


Med vennlig hilsen | kind regards
Ragnhild B. Abrante
Kommunikasjonssjef | Head of Communications

Fiskeslippet på lørdag den 23. september er hermed kansellert.

Da må jeg bare beklage at jeg iverksatte forberedelser før jeg fikk informasjonen fra Fossåa på Hundorp. De har imidlertid vært veldig opptatt med berging av utstyr i forbindelse med flommen, og kombinert med vanskelig framkommelighet på veiene har alt stått litt på hodet for dem. Det var grunnen til at de var litt vankelige å få tak i. Utløpet fra fiskekummene i Fossåa tettet seg først, og deretter fikk de problemer med inntaksbrønnen og vanninntaket. Dermed gikk alle årsklassene av fiskeyngel dessverre tapt. De hadde 1000 stykker klar til oss, men de er altså borte nå. Thomas Bjørnrud som jeg har kontakt med, kunne opplyse at de har fått beskjed om at hele klekkeriet skal flyttes til et anlegg som opprettes ved Hunderfossen. og så snart det kommer i orden skal de iverksette klekkingen av neste års kvoter. Det er tydelig at de har et tidspress på seg, men de mener de skal klare det, og håper bare at de ikke mister kunder på grunn av det som skjedde. Jeg sa at vi ønsket å prøve igjen til neste år.


Vannstanden
Mottok denne beskjeden fra Ragnhild Abrante den 27.06.2023:
Vannstanden må senkes i Nord-Mesna i høst
På grunn av uforutsette problemer med transformatoren i Mesna kraftverk, må den skiftes så snart som mulig for å sikre forsvarlig drift av kraftverket gjennom vinteren.
Det er planlagt å gjøre utskiftingen i oktober, og det vil være en omfattende jobb med antatt varighet på omtrent en måned.
> Det tas sikte på å senke vannstanden i Nord-Mesna før arbeidet starter for å ha god demping i magasinet i perioden når kraftverket er utilgjengelig.
Vannstanden per 27. juni er 518 meter og den skal ikke senkes under dette nivået før 15. august. Deretter tas det sikte på å senke vannstanden betydelig, ned mot kote 515, til slutten av september.

Med vennlig hilsen | kind regards

Ragnhild B. Abrante
Kommunikasjonssjef | Head of Communications


Forslag til ny avtale om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen

Formann MVV var i møte med Sigurd Eikerol og Ragnhild B. Abrante fra Hafslund ECo den 12.12.22. Vårt forslag til revidert avtale ble godt mottatt, og vil nå forhåpentlig bli gjenstand for oppdatering med korrekte betegnelser. Det kan bli behov for nytt møte og justeringer av innhold og tekst før signering. Den totale veistrekningen fra Mesnalivegen fram til bommen ved Indre Parkering ble målt på kartet til ca 3,3 km, og ble foreslått inkludert avtalen. Saksbehandler Sigurd Eikerol, Hafslund ECo, sa at de ønsker å oppdatere listen over aktuelle grunn/skog-eiere langs vegen, samt å skaffe opplysning om eventuelle større planlagte skoguttak som vil kunne være en ekstra belastning på vegen. Vår Vegmester, Bernt Bjørnsgaard vil være medarbeider i denne prosessen. Vi vil også gjenoppta de årlige felles befaringene av vegen, på samme måte som tidligere. Formann MVV opplyste om vårt initiativ med å ta en liten erkjennelse på kr 50,- via Vipps av tilfeldige brukere av vegen. Dette er jo en sak hvor kommunen har en overordnet myndighet. Vårt forslag til avtale ligger under Kontakt/Forslag.

----------------------------------------------------
Hafslund ECo opplyste at så lenge de hadde pågående arbeider med mye anleggstrafikk hadde selskapet dekket alle vegutgiftene.


Fornyet avtale for Indre Parkering

Avtalen med grunneier Erik Andreas Skaarseth om leie av parkering på hans område ble fornyet ved årsskiftet. Nåværende avtale kan leses under emneknaggen Kontakt/Avtaler. Vi satser på å fortsette avtalen på samme måte som tidligere. Bernt Bjørnsgaard er vår mann på dette.


Navneendring fra Mesnasaga Vel til Mesnasaga Vel og Veglag.

Informerte Lillehammer Kommune v/Anders Breili om vårt vedtak på Årsmøtet 2022 om navneendring til Mesnasaga Vel og Veglag.


Vedrørende arbeider ved Nordre Dam

Fikk følgende email fra Trond Taugbøl om dette.
Hei Jon, og takk for sist!
Har ikke glemt hva vi diskuterte på befaringen, selv om det ikke har skjedd noe ennå 😊.

Det var fire forhold vi snakket om; her er en oppdatering på hva som vil skje framover:- Sikring nordre dam: Her blir det satt opp gjerder for å hindre/markere at det ikke skal være ferdsel på/over dammen. Hvis det ikke allerede har blitt gjort nå, vil det skje så fort driftspersonell får ledig kapasitet.

- Vann i fiskeveita: Fiskerenna vil fungere når vannstanden overstiger terskelen i renna. Den er på kote 518,40, dvs 1,3 m under HRV. Pga svært tørre forhold i år, er det fortsatt langt igjen til denne vannstanden, men normalt vil denne overstiges i begynnelsen av september. Fiskerenna har til nå vært lukket med bjelkestengsel. Før vannstanden når opp til renna i høst, vil vi lage en åpning i bjelkestengslet. Denne vil bli permanent og sørge for at det alltid går vann i veita når vannstanden er høy nok. Det er også behov for å gjøre tilpasninger i fiskeveita rett nedenfor dammen. Trolig må den utvides, og det bør legges ut stein/små terskler som energidrepere og hvileplasser for oppvandrende fisk. Det er hensiktsmessig å vurdere disse forholdene når det går vann i veita. En nærmere vurdering, sammen med fiskefaglig ekspertise, vil derfor blir gjort senere i høst når det forhåpentligvis blir høy nok vannstand. Selve arbeidet, som må utføres med gravemaskin, vil gjennomføres neste år, samtidig med punktene nedenfor.

- Bru over fiskeveita: Løsninger for bru over fiskeveita, for å koble sammen stien på hver side av dammen, vil bli vurdert sammen med arbeidet som skal gjøres i veita (jf. forrige punkt), og gjennomført neste år.

- Generell istandsetting av området: Hele damområdet vil bli gjennomgått med hensyn til opprydding langs fiskeveita og flomløp, pynting/arrondering av grus- og steinmasser, m.m. Dette er også hensiktsmessig å gjennomføre samtidig med de to forrige punktene.

Med vennlig hilsen
Trond Taugbøl
Seniorrådgiver
Avdeling for vassdragsforvaltningVIPPS på Mesnasagveien

Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.