MESNASAGA VEL OG VEGLAG

Hva skjer

Trygghet på isen
Hvis vi ser på kartet så ligger Nord-Mesna i hovedsak i retning fra øst (Mesnali) til vest (Mesnasaga). Den mest vanlige vindretningen er fra sydøst.
På nordsiden av vannet er strendene i Lillehammer delen stort sett grunne, mens sydsiden har en brattere hellning ned mot dypere vann. Nå har kulden kommet og vi har fått et fint islag som, særlig på nord-siden, hviler trygt på grunnen etter hvert som vannet nå tappes ned igjen. Der hvor vannet er dypere må en imidlertid være sikker på at isen er trygg før en setter utpå.
En leveregel er jo at 5 cm stålis tåler så vidt vekten av et menneske. Hvis to personer er på isen samtidig, bør det være minst to meter avstand mellom dem. Når isen ligger på fast grunn er jo faren for å gå igjennom borte.

10 cm stålis regnes som sikker for en eller flere personer. 20 cm holder de fleste og det meste.

Det er jo en selvfølge å hold god avstand til utløpskanalen ved Demningen, og også utøve forsiktighet ved elveoset i Øyåa om våren.
Så må vi være oppmerksomme på at vannstanden kan øke, særlig om våren, og da vil det legge seg vann mellom snølaget og isen. Da kan skiene ise og bli vanskelige.


Skiløyper på isen

Allerede i mai sendte vi en anmodning til Lillehammer Kommune om å få lov til å bruke snøscooter til å brøyte skiløyper langs vannet. Hensikten er både å kunne nå lettere fram til hyttene, men også knytte vårt løypenett til det omfattende løypenettet fra Lillehammer til Sjusjøen og Nordseter. Vi fikk et delvis positivt svar svar på dette den 18. august, etter politisk behandling i Planutvalget. Kjøring fram til hyttene ble ikke godtatt, men oppkjøring av de avtalte skiløypene ble godtatt, med visse vilkår. Denne saken er beskrevet under emneknaggen Årsmøter/Vinterløyper. Styret vil sette opp en plan for hvordan brøytingen skal gjennomføres i vår-sesongen 2023. Avtalen vil tas opp til ny vurdering i Planetaten etter sesongen.


Fornyet avtale om Parkering

Vi fornyer nå gjeldende avtale med grunneier Erik Andreas Skaarseth om leie av parkering på hans område. Nåværende avtale kan leses under emneknaggen Kontakt/Avtaler. Vi satser på å fortsette avtalen på samme måte som nå. Bernt Bjørnsgaard er vår mann på dette.


Fornyet avtale for Veglaget

Jeg var i møte med Sigurd Eikerol og Ragnhild B. Abrante fra Hafslund ECo den 12.12.22. De opplyste at så lenge det pågikk arbeider med mye anleggs-trafikk ville selskapet dekke alle vegutgiftene. MVV ble således ikke belastet med de vanlige 50% av vegutgiftene. I vårt regnskap vil derfor innsparingen være en velkommen buffer for eventuelle ekstraordinære belastninger senere. Vårt forslag til revidert avtale ble godt mottatt, og vil nå bli oppdatert med korrekte betegnelser før signering. Den totale veistrekningen fra Mesnalivegen fram til bommen ved Indre Parkering ble målt på kartet til ca 3,3 km, og vil inngå i veglagets avtale. Saksbehandler Sigurd Eikerol, Hafslund ECo, sa at de ønsker å oppdatere listen over aktuelle grunn/skog-eiere langs vegen, samt å skaffe opplysning om eventuelle større planlagte skoguttak som vil kunne være en ekstra belastning på vegen. Vår Vegmester, Bernt Bjørnsgaard vil være medarbeider i denne prosessen. Vi vil også gjenoppta de årlige felles befaringene av vegen, på samme måte som tidligere. Jeg opplyste om vårt initiativ med å ta en liten erkjennelse på kr 50,- via Vipps av tilfeldige brukere av vegen. Dette er jo en sak hvor kommunen har en overordnet myndighet. Den nye omforente avtalen for veglaget vil bli signert av begge parter når den er klar i løpet av våren.


Utsetting av ørret og rapportering til Innlandet Fylkeskommune

Vi satte ut 1000 en somrige yngel den 8.oktober, på stort sett de samme stedene som i 2021. Ett unntak var at vi satte ca 100 stk i nedre del av elva Nevla, som løper ut i Avskåkån. Det ser ikke ut til at gjedda greier å forsere opp der, og det vil derfor kunne bli en fin yngleplass for ørret. Utsettingen ble innrapportert til Mari Olsen som er Seniorrådgiver, Samfunnsutvikling ved Innlandet fylkeskommune. Samtidig bestilte jeg 1000 nye yngel hos FOSA på vegne av MVV, for utsetting på senhøsten 2023.


Navneendring fra Mesnasaga Vel til Mesnasaga Vel og Veglag.

Informerte Lillehammer Kommune v/Anders Breili om vårt vedtak på Årsmøtet 2022 om navneendring til Mesnasaga Vel og Veglag.


Vedrørende arbeider ved Nordre Dam

Fikk følgende email fra Trond Taugbøl om dette.
Hei Jon, og takk for sist!
Har ikke glemt hva vi diskuterte på befaringen, selv om det ikke har skjedd noe ennå 😊.

Det var fire forhold vi snakket om; her er en oppdatering på hva som vil skje framover:- Sikring nordre dam: Her blir det satt opp gjerder for å hindre/markere at det ikke skal være ferdsel på/over dammen. Hvis det ikke allerede har blitt gjort nå, vil det skje så fort driftspersonell får ledig kapasitet.

- Vann i fiskeveita: Fiskerenna vil fungere når vannstanden overstiger terskelen i renna. Den er på kote 518,40, dvs 1,3 m under HRV. Pga svært tørre forhold i år, er det fortsatt langt igjen til denne vannstanden, men normalt vil denne overstiges i begynnelsen av september. Fiskerenna har til nå vært lukket med bjelkestengsel. Før vannstanden når opp til renna i høst, vil vi lage en åpning i bjelkestengslet. Denne vil bli permanent og sørge for at det alltid går vann i veita når vannstanden er høy nok. Det er også behov for å gjøre tilpasninger i fiskeveita rett nedenfor dammen. Trolig må den utvides, og det bør legges ut stein/små terskler som energidrepere og hvileplasser for oppvandrende fisk. Det er hensiktsmessig å vurdere disse forholdene når det går vann i veita. En nærmere vurdering, sammen med fiskefaglig ekspertise, vil derfor blir gjort senere i høst når det forhåpentligvis blir høy nok vannstand. Selve arbeidet, som må utføres med gravemaskin, vil gjennomføres neste år, samtidig med punktene nedenfor.

- Bru over fiskeveita: Løsninger for bru over fiskeveita, for å koble sammen stien på hver side av dammen, vil bli vurdert sammen med arbeidet som skal gjøres i veita (jf. forrige punkt), og gjennomført neste år.

- Generell istandsetting av området: Hele damområdet vil bli gjennomgått med hensyn til opprydding langs fiskeveita og flomløp, pynting/arrondering av grus- og steinmasser, m.m. Dette er også hensiktsmessig å gjennomføre samtidig med de to forrige punktene.

Med vennlig hilsen
Trond Taugbøl
Seniorrådgiver
Avdeling for vassdragsforvaltningVIPPS på Mesnasagveien

Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.