MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Hva skjer

Da tar vi opp igjen rapporteringen av hva som rører seg i MVV, og begynner med en liten oppsummering her om hva som har skjedd før og etter Årsmnøtet 2022.

Skiløyper på isen

Allerede i mai sendte jeg en anmodning til Lillehammer Kommune om å få lov til å bruke snøscooter til å brøyte skiløyper langs vannet. Hensikten er både å kunne nå lettere fram til hyttene, men også knytte vårt løypenett til det omfattende løypenettet fra Lillehammer til Sjusjøen og Nordseter. Vi fikk positivt svar svar på dette den 18. august, etter politisk behandling i Planutvalget. Denne saken er beskrevet under emneknaggen Årsmøter/Vinterløyper. Styret vil sette opp en plan for hvordan brøytingen skal gjennomføres i inneværende sesong 22/23. Avtalen tas opp til vurdering av Planetaten etter sesongen.

Utsetting av ørret og rapportering til Innlandet Fylkeskommune

Vi satte ut 1000 en somrige yngel den 8.oktober, på stort sett de samme stedene som i 2021. Ett unntak var at vi satte ca 100 stk i nedre del av elva Nevla, som løper ut i Avskåkån. Det ser ikke ut til at gjedda greier å forsere opp der, og det bør derfor være en fin yngleplass for ørret. Utsettingen ble innrapportert til Mari Olsen som er Seniorrådgiver, Samfunnsutvikling ved Innlandet fylkeskommune. Samtidig bestilte jeg 1000 nye yngel hos FOSA på vegne av MVV, for utsetting på senhøsten 2023.

Fornyet avtale om Parkering

Vi fornyer nå gjeldende avtale med grunneier Erik Andreas Skaarseth om leie av parkering på hans område. Nåværende avtale kan leses under emneknaggen Kontakt/Avtaler. Vi satser på å fortsette avtalen på samme måte som nå. Bernt Bjørnsgaard er vår mann på dette.

Navneendring fra Mesnasaga Vel til Mesnasaga Vel og Veglag.

Informerte Lillehammer Kommune v/Anders Breili om vårt vedtak på Årsmøtet 2022 om navneendring til Mesnasag Vel og Veglag

Framsendt forslag om fornyet avtale for Veglaget

Jeg har sendt fram et forslag om å fornye avtalen om fordeling av oppgaver mellom Hafslund ECo og Mesnasaga Vel og Veglag. Forslaget kan leses under emneknaggen Kontakt/Forslag. I hovedsak gjelder dette navneendringen fra Mesnasaga Vel til Mesnasaga Vel og Veglag. Men vi har også forslått at vi endrer overenskomsten til å gjelde hele veistrekningen fra avkjøringen Mesnalivegen og fram til bommen opp til Myggbukta. Vi regner med å ha saken ferdig behandlet i løpet av november.

Vedrørende arbeider ved Nordre Dam

Fikk følgende email fra Trond Taugbøl om dette.
Hei Jon, og takk for sist!
Har ikke glemt hva vi diskuterte på befaringen, selv om det ikke har skjedd noe ennå 😊.

Det var fire forhold vi snakket om; her er en oppdatering på hva som vil skje framover:- Sikring nordre dam: Her blir det satt opp gjerder for å hindre/markere at det ikke skal være ferdsel på/over dammen. Hvis det ikke allerede har blitt gjort nå, vil det skje så fort driftspersonell får ledig kapasitet.

- Vann i fiskeveita: Fiskerenna vil fungere når vannstanden overstiger terskelen i renna. Den er på kote 518,40, dvs 1,3 m under HRV. Pga svært tørre forhold i år, er det fortsatt langt igjen til denne vannstanden, men normalt vil denne overstiges i begynnelsen av september. Fiskerenna har til nå vært lukket med bjelkestengsel. Før vannstanden når opp til renna i høst, vil vi lage en åpning i bjelkestengslet. Denne vil bli permanent og sørge for at det alltid går vann i veita når vannstanden er høy nok. Det er også behov for å gjøre tilpasninger i fiskeveita rett nedenfor dammen. Trolig må den utvides, og det bør legges ut stein/små terskler som energidrepere og hvileplasser for oppvandrende fisk. Det er hensiktsmessig å vurdere disse forholdene når det går vann i veita. En nærmere vurdering, sammen med fiskefaglig ekspertise, vil derfor blir gjort senere i høst når det forhåpentligvis blir høy nok vannstand. Selve arbeidet, som må utføres med gravemaskin, vil gjennomføres neste år, samtidig med punktene nedenfor.

- Bru over fiskeveita: Løsninger for bru over fiskeveita, for å koble sammen stien på hver side av dammen, vil bli vurdert sammen med arbeidet som skal gjøres i veita (jf. forrige punkt), og gjennomført neste år.

- Generell istandsetting av området: Hele damområdet vil bli gjennomgått med hensyn til opprydding langs fiskeveita og flomløp, pynting/arrondering av grus- og steinmasser, m.m. Dette er også hensiktsmessig å gjennomføre samtidig med de to forrige punktene.

Med vennlig hilsen
Trond Taugbøl
Seniorrådgiver
Avdeling for vassdragsforvaltningVannstanden

Som kjent har vannstanden nå i flere dager ligget bare 10-15 cm under øvre kote for Nord-Mesna. Nå har regnet gitt seg litt og snart setter vel kulda inn, så da får vi et fint islag som hviler trygt på grunnen etter hvert som vannet tappes ned igjen. Nå har jo Fiskeveita stått åpen i høst og der har det vært en frisk bekk lenge nå. Klikk på selve bildet for å forstørre.

I båthavn 1 er det nå fin adkomst


Og det samme i båthavn 2VIPPS på Mesnasagveien

Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.