MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Hva skjer

Nytt Vannverk i Mesnalia.

I helga (27/28 april) har vår Sekretær Sverre Bratli, skaffet til veie viktig informasjon om det nye vannverket i Mesnalia. Det som så ut som et stort innhogg i vannressursene våre, viser seg å være overdrevet. Informasjonen stammer fra Norconsult, Lillehammer, som faktisk var de som utredet denne saken for Ringsaker Kommune. Med bakgrunn i den tilgjengelige informasjonen, viser det seg at inngrepet vil være såvidt beskjedent at det ikke foranlediger noen reaksjon fra vår side i denne omgang. For de som ikke har satt seg inn i vannstandssituasjonen i Nord-Mesna kan det fortsatt være nyttig å studere det som står om vannstanden under emneknaggen Kontakt/Vannstand på dette webstedet.Nordre Dam


Hei igjen, Jon Alf!
En liten oppdatering om Nordre Dam.
Som nevnt i forrige mail i august, hadde vi håpet å få gjennomført utbedring av fiskebekken og laget ei enkel bru i løpet av sensommer/høst.
Men entreprenøren vi hadde avtale med har rett og slett ikke klart å holde det han lovet. Har ikke hatt kapasitet denne høsten.
Nå har vi tatt kontakt med en annen entreprenør, og satser på å få gjennomført tiltaket i løpet av juni neste år.

Med vennlig hilsen
Trond Taugbøl
Seniorrådgiver

Avdeling for vassdragsforvaltning


Forslag til ny avtale om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen

Formann MVV var i møte med Sigurd Eikerol og Ragnhild B. Abrante fra Hafslund ECo den 12.12.22. Vårt forslag til revidert avtale ble godt mottatt, og vil nå forhåpentlig bli gjenstand for oppdatering med korrekte betegnelser. Det kan bli behov for nytt møte og justeringer av innhold og tekst før signering. Den totale veistrekningen fra Mesnalivegen fram til bommen ved Indre Parkering ble målt på kartet til ca 3,3 km, og ble foreslått inkludert avtalen. Saksbehandler Sigurd Eikerol, Hafslund ECo, sa at de ønsker å oppdatere listen over aktuelle grunn/skog-eiere langs vegen, samt å skaffe opplysning om eventuelle større planlagte skoguttak som vil kunne være en ekstra belastning på vegen. Vår Vegmester, Bernt Bjørnsgaard vil være medarbeider i denne prosessen. Vi vil også gjenoppta de årlige felles befaringene av vegen, på samme måte som tidligere. Formann MVV opplyste om vårt initiativ med å ta en liten erkjennelse på kr 50,- via Vipps av tilfeldige brukere av vegen. Dette er jo en sak hvor kommunen har en overordnet myndighet. Vårt forslag til avtale ligger under Kontakt/Forslag.
Vi vil gjenoppta kontakt vedrørende dette og andre emner i løpet av innværende sesong.

----------------------------------------------------
Hafslund ECo opplyste at så lenge de hadde pågående arbeider med mye anleggstrafikk hadde selskapet dekket alle vegutgiftene.


Navneendring fra Mesnasaga Vel til Mesnasaga Vel og Veglag.

Informerte Lillehammer Kommune v/Anders Breili om vårt vedtak på Årsmøtet 2022 om navneendring til Mesnasaga Vel og Veglag. Denne endringen gjelder også for Facebook så styr unna den gamle versjonen Mesnasaga Vel. Dette er en såkalt forretningsverson, dessuten kan vi nå riskere å bli fakturert for reklame og arrangements-innlegg, eller liknende, så vær obs på dette.
VIPPS på Mesnasagveien

Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.