MESNASAGA VEL OG VEGLAG


Hva skjer


Forslag om framtidig finansiering av ulike tiltak

Mye tyder på at det vil være nødvendig å opprette en egen uavhengig administrasjon for å å kunne finansiere blant annet fiskeutsetting, fortsatte arbeider i båthavner og eventuelle andre utgiftbelagte virksomheter. Dette er nødvendig fordi Mesnasaga Vel og Veglag ikke er en såkalt "frivillig" organisasjon. I henhold til Veglagets statutter er alle hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere som sokner til Mesnasagvegen "automatisk" med i Veglaget. Vi kunne kanskje vurdere å frikoble Mesnasaga Vel fra Mesnasaga Vel og Veglag, Men det vil antakelig kreve noen juridiske vurderinger, og en endring av Vedtektene samt inngåelse av nye overenskomster.
Jeg vil derfor ved neste årsmøte foreslå opprettelsen av en ny forening. Jeg forslår å kalle den nye foreningen "Mesnasaga (Vel?), Frilufts- og Fiskerforening". Denne foreningen vil være åpen for alle interesserte, og derfor være en frivillig organisasjon. Det gir oss mulighet til å søke økonomisk støtte fra en rekke forskjellige instanser, både offentlige og private
Du finner foreløpige formåls-paragrafer Her:
MFF

Varsel om lav vannstand i Nord-Mesna i sommer(2021)

Vi har mottatt følgende beskjed fra Hafslund ECo

På grunn av omfattende arbeider i Mesna kraftverk fra slutten av august og fram mot desember, vil vannstanden i Nord-Mesna i Ringsaker og Lillehammer kommune holdes relativt lav gjennom sommeren. Dette blir gjort for å sikre god dempning i magasinet før kraftverket blir utilgjengelig for tapping, og vannet må tappes i Mesnaelva fra Kroken og ned gjennom Lillehammer. Høsten 2020 ble første del av rehabiliteringen av Mesna kraftverk gjennomført, og prosjektet skal sluttføres i løpet av høsten 2021. Erfaringer fra høsten 2020 viste at en god dempning i Nord-Mesna før kraftverket ble utilgjengelig var avgjørende for å håndtere det store høsttilsiget på en forsvarlig måte. Derfor senkes vannstanden i Nord-Mesna en del i sommer inn mot slutten av august. Vannstanden per 9. juni er ca. 516,5 meter og forventes å stige noe, men ikke vesentlig over 517 meter (normal sommervannstand i juli er 518 – 518, 5 meter). Litt ut i august tas det sikte på en gradvis senkning av vannstanden ned mot 515,5 meter i slutten av august. Når rehabiliteringen av Mesna kraftverk er ferdig, vil dette markere slutten på flere store og nødvendige jobber som har påvirket vannstanden i Nord-Mesna de siste fire årene. Hensynet til rehabiliteringen av dam Nord-Mesna sommeren 2017, og dam Kroken sommeren 2018, medførte lav sommervannstand disse årene. I tillegg var det lav vannstand sommeren 2020, og forventes lav vannstand sommeren 2021, på grunn av rehabiliteringen av Mesna kraftverk. Til sammen sikrer disse oppgraderingene en fortsatt forsvarlig drift av Mesna kraftverk med tilhørende reguleringsanlegg. Det vil ikke være behov for tilsvarende oppgraderinger på mange år framover.


Båthavner - årets arbeider er nå utført


TILLATELSE TIL TILTAK - UTBEDRING AV TO BÅTANKOMSTER - MESNASAGA

Båthavn #1 7. juni 2021

Båthavn #1 14. juni 2021


En del arbeide utført her så langt pengene strekker til for dette året. Fra det steinlagte området vil det være mulig å å grave dypere i elvebunnen. Det forutsetter ytterligere investering til neste år.Båthavn #2 7. juni 2021
Båthavn #2 12. juni 2021

Arbeider er nå utført her. Vi er foreløpig fornøyd med dette området. Fjerning av buskas, anlegg for sikker forankring av båter og annen fornying av området vil være nødvendig.
VIPPS på Mesnasagveien
Vegmester Tore rapporterer nå at skilt er satt opp ved avkjøringen fra Mesnalivegen (ferista), med oppfordring til tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. På noen få måneder har vi fått inn over 6000 kroner på dette.