MESNASAGA VEL OG VEGLAG

Hva skjer

Våren kom brått i år

Vannstanden den 4.juni 2023 er 517,57 moh kl 0600. Siste 3 tre dager har det steget 11-12 cm pr døgn. Du kan sammenligne dette med gjennomsnittet de siste 30 år (Emneknagg Kontakt/Vannstand og klikk på Vannstander i Nord-Mesna). I henhold til dette skal økningen flate ut i midten av juni. Så spørs det hvordan vannet skal disponeres videre i år.
Under vises bilder fra henholdsvis 16.mai og 27.mai 2023.


Forslag til ny avtale om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen

Formann MVV var i møte med Sigurd Eikerol og Ragnhild B. Abrante fra Hafslund ECo den 12.12.22. Vårt forslag til revidert avtale ble godt mottatt, og vil nå forhåpentlig bli gjenstand for oppdatering med korrekte betegnelser. Det kan bli behov for nytt møte og justeringer av innhold og tekst før signering. Den totale veistrekningen fra Mesnalivegen fram til bommen ved Indre Parkering ble målt på kartet til ca 3,3 km, og ble foreslått inkludert avtalen. Saksbehandler Sigurd Eikerol, Hafslund ECo, sa at de ønsker å oppdatere listen over aktuelle grunn/skog-eiere langs vegen, samt å skaffe opplysning om eventuelle større planlagte skoguttak som vil kunne være en ekstra belastning på vegen. Vår Vegmester, Bernt Bjørnsgaard vil være medarbeider i denne prosessen. Vi vil også gjenoppta de årlige felles befaringene av vegen, på samme måte som tidligere. Formann MVV opplyste om vårt initiativ med å ta en liten erkjennelse på kr 50,- via Vipps av tilfeldige brukere av vegen. Dette er jo en sak hvor kommunen har en overordnet myndighet. Vårt forslag til avtale ligger under Kontakt/Forslag.

----------------------------------------------------
Hafslund ECo opplyste at så lenge de hadde pågående arbeider med mye anleggstrafikk hadde selskapet dekket alle vegutgiftene.


Fornyet avtale for Indre Parkering

Avtalen med grunneier Erik Andreas Skaarseth om leie av parkering på hans område ble fornyet ved årsskiftet. Nåværende avtale kan leses under emneknaggen Kontakt/Avtaler. Vi satser på å fortsette avtalen på samme måte som tidligere. Bernt Bjørnsgaard er vår mann på dette.


Utsetting av ørret og rapportering til Innlandet Fylkeskommune

Vi satte ut 1000 en somrige yngel den 8.oktober, på stort sett de samme stedene som i 2021. Ett unntak var at vi satte ca 100 stk i nedre del av elva Nevla, som løper ut i Avskåkån. Det ser ikke ut til at gjedda greier å forsere opp der, og det vil derfor kunne bli en fin yngleplass for ørret. Utsettingen ble innrapportert til Mari Olsen som er Seniorrådgiver, Samfunnsutvikling ved Innlandet fylkeskommune. Samtidig bestilte jeg 1000 nye yngel hos FOSA på vegne av MVV, for utsetting på senhøsten 2023.


Navneendring fra Mesnasaga Vel til Mesnasaga Vel og Veglag.

Informerte Lillehammer Kommune v/Anders Breili om vårt vedtak på Årsmøtet 2022 om navneendring til Mesnasaga Vel og Veglag.


Vedrørende arbeider ved Nordre Dam

Fikk følgende email fra Trond Taugbøl om dette.
Hei Jon, og takk for sist!
Har ikke glemt hva vi diskuterte på befaringen, selv om det ikke har skjedd noe ennå 😊.

Det var fire forhold vi snakket om; her er en oppdatering på hva som vil skje framover:- Sikring nordre dam: Her blir det satt opp gjerder for å hindre/markere at det ikke skal være ferdsel på/over dammen. Hvis det ikke allerede har blitt gjort nå, vil det skje så fort driftspersonell får ledig kapasitet.

- Vann i fiskeveita: Fiskerenna vil fungere når vannstanden overstiger terskelen i renna. Den er på kote 518,40, dvs 1,3 m under HRV. Pga svært tørre forhold i år, er det fortsatt langt igjen til denne vannstanden, men normalt vil denne overstiges i begynnelsen av september. Fiskerenna har til nå vært lukket med bjelkestengsel. Før vannstanden når opp til renna i høst, vil vi lage en åpning i bjelkestengslet. Denne vil bli permanent og sørge for at det alltid går vann i veita når vannstanden er høy nok. Det er også behov for å gjøre tilpasninger i fiskeveita rett nedenfor dammen. Trolig må den utvides, og det bør legges ut stein/små terskler som energidrepere og hvileplasser for oppvandrende fisk. Det er hensiktsmessig å vurdere disse forholdene når det går vann i veita. En nærmere vurdering, sammen med fiskefaglig ekspertise, vil derfor blir gjort senere i høst når det forhåpentligvis blir høy nok vannstand. Selve arbeidet, som må utføres med gravemaskin, vil gjennomføres neste år, samtidig med punktene nedenfor.

- Bru over fiskeveita: Løsninger for bru over fiskeveita, for å koble sammen stien på hver side av dammen, vil bli vurdert sammen med arbeidet som skal gjøres i veita (jf. forrige punkt), og gjennomført neste år.

- Generell istandsetting av området: Hele damområdet vil bli gjennomgått med hensyn til opprydding langs fiskeveita og flomløp, pynting/arrondering av grus- og steinmasser, m.m. Dette er også hensiktsmessig å gjennomføre samtidig med de to forrige punktene.

Med vennlig hilsen
Trond Taugbøl
Seniorrådgiver
Avdeling for vassdragsforvaltningVIPPS på Mesnasagveien

Vi oppfordrer nå alle tilfeldige besøkende (altså ikke grunneiere eller hytteeiere m/familier) å VIPPSe noen kroner til Veglaget. Hytteeierne betaler ganske mye for at denne vegen skal holdes farbar hele året, og kr 50 dekker bruk av vegen og parkering for ett døgn av gangen. Dette er et samarbeide med tidligere Eidsiva vannkraft, nå Hafslund ECo.