LOVER OG VEDTEKTER FOR MESNASAGA VEL OG VEGLAG (MVV)

Revidert på årsmøtet 20. august 2022

§ 1: Formål

Foreningen, hvis navn er Mesnasaga Vel og Veglag (MVV), er en upolitisk organisasjon. Alle hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere, unntatt skogeiere, som sokner til Mesnasagvegen er automatisk medlemmer i MVV. MVV har til formål å ivareta medlemmenes interesser i den utstrekning årsmøtet, styret og økonomien tillater.

§ 2: Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av formann, sekretær, kasserer og vegmester. Det velges 2 varamenn til styret. Styremedlemmene velges på årsmøtet for en periode av to år om gangen. Ved nyvalg av representanter, utarbeider valgkomiteen et forslag som legges fram på årsmøtet til avstemning. For at styret skal kunne være beslutningsdyktig, må minst 3 av medlemmene være til stede. Revisor og valgkomite velges på årsmøtet.

§ 3: Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år 3. lørdagen i august. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Årsmøtet ledes av formannen. Innkalling med saksliste sendes senest ut 14 dager før møtet. Alle medlemmer som har betalt årskontingenten har stemmerett. Hvert medlem har 1 stemme. Ved forfall kan det stemmes ved skriftlig fullmakt oversendt styret i forkant av årsmøtet.

§ 4: Årsavgift

Årsavgiften fastsettes med simpelt flertall på ordinært årsmøte for ett år av gangen, og innbetales forskuddsvis innen 31.10. Styret fastsetter en tilleggskontingent for fastboende for dekning av kostnader til vintervedlikehold (brøyting, strøing og høvling). Alle medlemmer i Mesnasaga Vel og Veglag er pliktige til å dekke årsavgift fastsatt på årsmøte jfr. § 7.

§ 5: Lovendring

Endring av gjeldende lover og vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte etter forslag sendt styret før 1. mai. Til vedtak om endring kreves 2/3 av de møtende stemmeberettigede medlemmer.

§ 6: Oppløsning av Mesnasaga Vel og Veglag

I tilfelle av oppløsning av velforeningen eller sammenslutning med en annen forening, må minst 2/3 av de møtende stemmeberettigede medlemmene være enige. Forslag sendes medlemmene skriftlig 6 uker før beslutning skal tas. Eventuelle midler stilles til disposisjon for styret til fordel for MVV.

§ 7: Drift av vegen

MVV er ansvarlig for all drift av vegen gjennom sitt styre, og forpakter vegen iht. Vegloven som beskrevet i LOV 1963-06-21 nr.23. Det er inngått en egen avtale mellom MVV og Mesna Kraftselskap DA om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen.