LOVER OG VEDTEKTER FOR MESNASAGA VEL OG VEGLAG

Revidert på årsmøtet 13. august 2016

$ 1: Formål

Foreningen, hvis navn er Mesnasaga Vel, er en upolitisk og frivillig organisasjon bestående av hytteeiere, fastboende og andre som har naturlig tilknytning til Mesnasaga. Den har til formål å ivareta medlemmenes interesser i den utstrekning årsmøtet, styret og økonomien tillater.

I tillegg er Mesnasaga Vel et Veglag med ansvar for å forvalte og drifte Mesnasagveien i samarbeid med Mesna Kraft (Eidsiva Energi). Alle hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere som sokner til Mesnasagvegen er automatisk medlemmer i Mesnasaga Vel Veglag.

$ 2: Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av formann, sekretær, kasserer og vegmester. Det velges 2 varamenn til styret. Styremedlemmene velges på årsmøtet for en periode av to år om gangen. Ved nyvalg av representanter, utarbeider valgkomiteen et forslag som legges fram på årsmøtet til avstemning. For at styret skal kunne være beslutningsdyktig, må minst 3 av medlemmene være til stede.

Revisor og valgkomite velges på årsmøtet.

$ 3: Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år 3. lørdagen i august. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

Årsmøtet ledes av formannen. Innkalling med saksliste sendes senest ut 14 dager før møtet. Alle medlemmer som har betalt årskontingenten har stemmerett. Hevert medlem har 1 stemme. Ved forfall kan det stemmes ved skriftlig fullmakt oversendt styret i forkant av årsmøtet.

$ 4: Kontingent/vegavgift

Årskontingenten (inkl. vegavgift) fastsettes på ordinært årsmøte for ett år av gangen og innbetales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for 2 år , anses uttrådt fra Velforeningen. Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen kalenderårets utgang.

Årsmøtet fastsetter en tilleggs kontingent for fastboende for dekning av kostnader til vintervedlikehold (brøyting, strøing og høvling).

Alle hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere som sokner til Mesnasagveien er obligatoriske medlemmer i Mesnasaga Vel Veglag og pliktig til å dekke vegavgift fastsatt av årsmøtet, jmf. $7.

$ 5: Lovforandring

Endring av gjeldende lover og vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte etter forslag sendt styret før 1. mai. Til vedtak om endring kreves 2/3 av de møtende stemmeberettigede medlemmer.

$ 6: Oppløsning av velforeningen

I tilfelle av oppløsning av velforeningen eller sammenslutning med en annen forening, må minst 2/3 av de møtende stemmeberettigede medlemmene være enige. Forslag sendes medlemmene skriftlig 6 uker før beslutning skal tas. Eventuelle midler stilles til disposisjon for styret til fordel for Mesnasaga Vel og Veglag.

$ 7: Veglaget

Alle hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere, unntattskogeiere, som sokner til vegen er automatisk med i Veglaget og er derfor pliktig tilå bidra med de ytelser til drift og vedlikehold som årsmøtet bestemmer basert på simpelt flertall. Årsmøtet i Mesnasaga Vel og Veglag fatter beslutning om størrelsen på den årlige vegavgiften, jmf.$4.

Hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere som ikke ønsker å være medlem i Mesnasaga Vel er likevel en del av Mesnasaga Vel og Veglag og plikter å dekke kostnadene til vegvedlikehold. Dette gjelder selv om eiendomsbesitter ikke benytter sin hytte/eiendom av ulike årsaker.

Mesnasaga Vel og Veglag er ansvarlig for all drift av vegen gjennom Mesnasaga Vel og Veglag sitt styre og forpakter vegen iht. Vegloven som beskrevet i LOV 1963-06-21 nr.23. Det er inngått en egen avtale mellom Mesnasaga Vel og Veglag og Mesna Kraftselskap DA om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen, jmf. vedlegg.