Om Veglaget

I vedtektene for Mesnasaga Vel og Veglag omhandles selve Veglaget i $ 7

$7: Veglaget

Alle hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere som sokner til vegen er automatisk med i Veglaget og er derfor pliktig tilå bidra med de ytelser til drift og vedlikehold som årsmøtet bestemmer basert på simpelt flertall. Årsmøtet i Mesnasaga Vel og Veglag fatter beslutning om størrelsen på den årlige vegavgiften, jmf.$4.

Hytteeiere, fastboende og andre eiendomsbesittere som ikke ønsker å være medlem i Mesnasaga Vel er likevel en del av Mesnasaga Vel og Veglag og plikter å dekke kostnadene til vegvedlikehold. Dette gjelder selv om eiendomsbesitter ikke benytter sin hytte/eiendom av ulike årsaker.

Mesnasaga Vel og Veglag er ansvarlig for all drift av vegen gjennom Mesnasaga Vel og Veglag sitt styre og forpakter vegen iht. Vegloven som beskrevet i LOV 1963-06-21 nr.23. Det er inngått en egen avtale mellom Mesnasaga Vel og Veglag og Mesna Kraftselskap DA om drift og vedlikehold av Mesnasagvegen.


På Årsmøtet 2020


la vegsjefen, Tore Bjørnsgaard (bildet), fram muntlig rapport. Av innholdet siteres følgende: Tilbakemeldinger om vegen er at den har vært tipp topp. Veglaget har hatt en befaring høsten 2019 (sen august), og ny befaring er planlagt til våren 2021. Smarbeidet fungerer utmerket.
Se forøvrig flere detaljer, og fullstendig referat senere.

VIPS

Mengden av andre brukere av Mesnasagvegen har nå tiltatt og det vil bli gitt anledning for tilfeldige eller mer regelmessige brukere som ikke har bruksrett gjennom sitt medlemskap i Mesnasaga Vel (kontingent betalt), til å Vipse kr 50 per gang til Velets konto. Tore Bjørnsgaard har tidligere informert om at det er noen og tyve skogeiere som har bruksrett til vegen uten kostnad. Noen skogeiere har ikke vegrett, men bruker likevel vegen ifm med uttak av skog. Dette tas hånd om når/hvis det oppstår, ved krav om kompensasjon for vegslitasjen.