Fiskeutsettingen høsten 2022


Bjørg og Jon Alf hentet 1000 ensomrig ørretyngel hos klekkeriet på Sør-Fron. Yngelen kommer av rogn som ble befruktet høsten 2021, og som faktisk klekket den 17.mai 2022. Den har vokst til 5-6 cm størrelse nå i oktober. Vi satte ut på stort sett de samme stedene som i 2021, det vil si langs strendene i Nord-Mesna (Lillehammer) på begge sider, ca 600 stk, og i Øyåa og Avskåkån opp mot utløpet av Nevla ca 400 stk. Det er viktig at vi opprettholder utsetting gjennom en årrekke før vi bedømmer om dette prosjektet er nyttig for ørret bestanden. Samtidig bør vi gjøre mer for å fjerne mink og gjedde. Nå har jo ender og gjess fløyet sørover så de er ikke lenger en trussel mot småfisken i år. Under her er noen bilder av de som var tilstede og deltok i utsettingen. Takk for innsatsen!!


Utsettingsteamet fra høyre brødrene Kristian og Andreas Strangstad, Jon A, Bodil Bjørklund i kajakk utstyr midt mellom medlemmer av familien WalskråTo viktige medarbeidere Bjørg og SverreFiskeutsettingen høsten 2021Det ble satt ut 500 en-somrige ørret lang strendene på begge sider av Nord-Mesna(Lillehammer), og i Øyåa/Avskåkån. Utsettingen med stedangivelse er rapportert til Innlandet Fylkeskommune. Kostnaden var kr 6000, finansiert av VIPPS på Mesnasagvegen.

Tillatelser


Fåberg Østsides Utmarkslag (FØU) har gitt sin tillatelse til utsetting av ørret i Nord-Mesna (Lillehammer delen). De utfører allerede utsetting av fisk hvert år i Mesna-Elva og samarbeider med kraftselskapet og Lillehammer Sportsfiskeforening. Vi har også fått en skriftlig godkjenning til å innlemme området Avskåkån med tilførsels-elva Nevla i vårt prosjekt, og så må vi få med det som var den gamle Ringsaker-delen av Nord-Mesna også. Dette bør være lettere da dette området stort sett er almenningseiet.
Så skal vi igjen henvende oss til Innlandet Fylkeskommune for en endelig godkjenning. Vår innsats bør i starten være rettet mot en reduksjon av gjeddebestanden, det bør kanskje ha en oppstart i Avskåkån, men avhengig av arbeidsresurser vil vi også forsøke å bearbeide bestanden i selve Nord-Mesna.
Dernest skal vi starte på oppgaven med å skaffe oss et finansielt grunnlag. Vi vil jo satse på frivillige tilskudd til dette fra hele området. Spennende å se hvordan det vil gå, men vi er tålmodige og begynner i det små.

Årsmøtet 2020


Ved Årsmøtet fikk også dette området framdrift ved at flere viste interesse. Blant annet er Ivar Nordli og Stian Walskrå nå opptatt i gruppen som vil arbeide videre med denne saken. Fra før har brødrene Strangstad sagt seg interesserte. Jeg vil legge ut en innsamlingsaksjon på FB for kanskje å kunne skaffe noen kroner til settefisk for utsettin antakelig til vår/sommer 2021. Vi må først sørge for å få alle tillatelser i orden. Først og fremst vil jeg nå snakke med Ivar om hvordan han mener vi kan fiske opp en del gjedde. La meg også si at vi må få en "go ahead" fra grunneierne (les fiskerettshaverne) rundt vannet. Den undersøkelsen skal jeg iverksette, men som dere skjønner er det også i denne saken et visst byråkrati å kjempe med/mot. Mer informasjon om denne saken vil komme fortløpende på denne siden.


Her er en eldre avhandling om fiskeressursene:

Fiskeressursene
Opplysningene om Nord-Mesna er på sidene 19 til 23. Som det går fram av opplysningene er en grunn til manglende gyting at ørreten som seiler ut i Mesna-Elva ikke har mulighet til å ta seg tilbake til Nord-Mesna. Dette er en svakhet som det bør rettes på ved at avløpet i Fiskeveita åpnes ved høy vannstand om høsten.


Siden det ikke er mulig å rikke myndighetene til å gjenoppta utsetting av ørret, har Velet besluttet å utføre et selvstendig forsøk på å iverksette fiskeutsetting i Nevla, Øyåa og Avskåkan. Her er det noenlunde kontinuerlig vannføring og fast vannstand i Avskåkan.

Ørret-forsøket


En begynnelse på dette forsøket var et brev til Ola Hegge hos Fylkes administrasjonen.
Fra: Jon Alf Andresen
Sendt: mandag 22. juni 2020 10:06
Til: Hegge, Ola
Emne: Forberedelser til fiskeutsetting
Hei Ola, takk for sist-
Vi er nå klare til å sette i gang en enkel kultiverings-plan, med sikte på å gjenopprette en bestand av ørret i Nord-Mesna. Vi ønsker å begynne forsøket i elvene Øyåa og Nevla som begge ligger i Lillehammer Kommune, sammen med vannet Avskåkån. Dette er tilløps vassdrag til selve Nord-Mesna. Først og fremst henvender vi oss til deg, med ønske om råd og veiledning angående eventuelt behov for spesielle tillatelser. Vi har vært i forbindelse med Fåberg Østside Jakt og Fiske Forening, men ble bare henvist videre til adresser som ikke svarte på epost. Vi anser derfor denne foreningen såpass uinteressert at det ikke er veien fram for oss. Derimot vil vi gjerne også ha råd om hvor vi skal få tak i yngel, helst av årets gyting, men med utsetting neste vår (mai-juni, det vil si halvt-års). Vi kunne kanskje skaffe gytefisk fra Mesna-Elva hvis vi får tillatelse til fangst der. Alternativt kan vi kanskje anskaffe yngel fra samme sted hvor det produseres yngel til Lågen og Mjøsa, eller eventuelt til tiltakene i noen av høyfjells-sjøene i Mesna vassdraget hvis de fortsatt er aktive. Prisen på yngel vil være avgjørende for mye vi ønsker å anskaffe. Vi har ikke adgang til noe anlegg for oppdrett av yngel, men kan godt drive en slik geskjeft på dugnad hvis det finnes mulighet for det. Vi er klar over at et slik forsøk må drives i mange år før en kan fastslå at det fungerer. Dette er vi forberedt på, men er litt redd for at uttørkingen av øvre del av strandsonen i Nord-Mesna kan være et hinder for ørretens trivsel og mulighet til å finne det nok føde. Hvis du kan bidra med noen gode råd og henvisninger er vi meget takknemlig.
- Vi ønsker altså råd om tillatelser. Til hvem og om hva må vi søke?
- Er det behov for å finne en ørret-stamme med tilknytning til Mesna-vassdraget?
- Hvor og hvordan kan vi anskaffe yngel?
- Vil det være mulig å få/søke om økonomisk bistand?
- Hvem vil kontrollere tiltaket?
Ha en fortsatt god sommer. Mvh Jon Alf Andresen Styreleder Mesnasaga Vel og Veglag


Jeg tok så kontakt med Mari Olsen i Innlandet fylkeskommune. Siden de nå har flyttet kontor fra Lillehammer til Hamar måtte vi kommunisere via Internet (Teams møte). Det fungerte helt utmerket, og vil kunne benyttes også for fremtiden. Hun sendte en oppsummering av møtet som gir svar på mine spørsmål, og som er vist her:
Fiskeutsetting Nord-Mesna_Notater møte 08.07.20f