Sakens gang

Ved møte i Kommunens Planutvalg den 11.06.2020 ble vår søknad drøftet og vedtatt. Det var klagefrist på vedtaket fram til 14.juli 2020. Det er nå framsendt byggesøknad samt nødvendige nabovarsler. Vi har foreløpig funnet å ville sende nabovarsel til grunneier, samt noen hytteeiere for område 1, og til Eidsiva Vannkraft, og grunneiere samt en nabo for område to. Da vannstanden nå er over det området vi ønsket å rydde blir det meste av arbeidet først utført våren 2021.
Områdene det er snakk om er tegnet inn på kartet her.
KART - UTBEDRING AV BÅTANKOMSTER - MESNASAGA
Kommunestyret vedtok dette framlegget:
UTBEDRING AV BÅTANKOMST - MESNASAGA


Her kan du lese administrasjonens tolkning av Kommunestyrets vedtak:
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR BÅTADKOMST - MESNASAGA
Båtadkomster i 2022
Båthavn #1 (Nordre)
Bildene her er tatt i oktober 2022.Her er arbeidene utført
Båthavn #2 (Søndre)
Legg merke til den oppbygde moloen til høyre.


Båtadkomster i 2020
none
Båthavn #1 (Nordre)
Bildene over er tatt den 29.06.2020. Vannstand er her på 518,88, altså 31 cm under sommervannstand, som er HRV minus en halv meter flomsikring. Vannstanden her er tilfredsstillende. Denne båthavna er svært gunstig med tanke på de gode parkerings-mulighetene ved indre parkering, men den vil først kunne tas i bruk når/hvis vannstanden når en høyde som løper inn til den indre og grøftede delen av elvekanalen. Derfor er vedlikehold av elvekanalen viktig. Når vannstanden ikke er høy nok vil Båthavn #2 (Søndre) måtte brukes. Det er derfor vi trenger to båthavner. NB! Det er en del planter kalt Fivel i dette området, de skal i størst mulig grad unngås. Se bilder av Fivel nederst på siden. NB!


Slik ser Båthavn#1 ut juni 2020

Dette er tilstanden ved nesten "normal" sommervannstand før vi har utbedret området.

none
Slik skal det bli.

Vi satser på å fjerne stein og mudder i selve elvekanalen ned til fjell, og å rette ut selve kanalen noe. Arbeidet må utføres med gravemaskin, og foreløpig i en lengde på ca 10 meter utover. Selve kanalkanten på landings-siden må styrkes med grov grus, slik at den blir fast og farbar. Likeledes må adkomsten fra parkeringen og ned vedlikeholdes hver vår etter eventuell avrenning i snøsmeltingen.Planten Fivel.

Planten Fivel er vistnok rødlistet, og må unngås hvis den forekommer. Den hevdes å ha blitt påvist i nærheten av Båthavn 1.


none
Båthavn #2 (Søndre)
Det må utføres vedlikehold på vegen inn. helst lage noen parkeringsplasser langs veien hvis mulig. Det meste av det synlige buskaset skal fjernes. Anløpsområdet er relativt godt egnet, men det er veldig langgrunnt og vanskelig å komme tørrskodd iland. Samtidig ligger det enkelte store steiner i farvannet langt utover. Disse må flyttes til en kant på nordsiden av anløpsområdet. Bruken av området begrenses av et lavt antall parkeringsplasser. Styret vil utarbeide en instruks for bruken av dette området. Det er viktig at selve anløpet ikke sperres av hensatte båter. Det må legges ut en forankrings-kjetting hvor båter kan festes. Vinteropplag for båter her vil ikke bli aktuelt. Slik det ser ut nå kan ikke de varslede arbeidene i båthavnene påbegynnes før til våren. Innen den tid må vi prøve å rydde litt, og fjerne mye buskas. Særlig i Båtavn 2 er det mye buskas som kan fjernes. Det vil gi bedre plass til både bil og båt. Med de angitte forbehold vil denne båthavna være egnet for bruk så lenge vannet er isfritt.Slik ser Båthavn#2 ut juni 2020

Som en ser må det fjernes en del kratt og kjerr, samt at adkomsten og området gruses.

none


Slik skal det bli

I dette området må det flyttes på en god del stor stein. Siden tidlige uttak av stein har skapt en forsenkning i innløpet bør denne forsenkningen først fylles opp. Siden farvannet ellers er naturlig grunnt må endel masse bygges opp på nordsiden, og i lengderetningen av innløpet. Dette for at av/påstigning til båt kan lettes uten å måtte vasse ut i vannet. Målet er å få et jamnt stigende innløp til havna, som ivaretar økende vannstand om våren. Arbeidet må utføres med gravemaskin, og de overkytende store steinene må legges på nordsiden av anløpet. Anløpet dekkes med egnet steinholdig masse(grus), som kan gi jamn dekning. Veien inn til dette anløpet må vedlikeholdes.

none